Kopovi

U okviru Zorka Keramike posluju dva ogranka: OGRANAK KOP DONJE CRNILJEVO, Donje Crniljevo i OGRANAK KOP JADRANSKA LEŠNICA, Jadranska Lešnica.

Najznačajnija prednost naših kopova je što se na jednom mestu može naći vise vrsta gline. Prema analizama stručnjaka nalazišta obiluju rezervama gline, pa će eksploatacija biti moguća narednih 15 do 20 godina. Kako se u prvih 5-10 m iskopa nalaze opekarske, a ispod slojevi bele keramičke gline, kopovi mogu da snabdevaju i opekarsku i keramičku industriju sirovim materijalom.

Sve gline sa kojima raspolaže Keramika-holding d.o.o. se nalaze na lokaciji Gornjo-tamnavskog tercijernog basena.

Prema mineraloškom sastavu, predstavljaju mešavinu kaolinitno-ilitnih-montmorijonitskih glina koji determiniše njihova ključna svojstva kao što su: plastičnost, livačka svojstva, osetljivost na sušenje, čvrstoća na lom u sirovom stanju, boju pečenja itd.

Aktuelni proizvodi:

 • Žuto-crvena opekarsko-keramička glina
 • Sivo-bela keramička glina
 • Tamna keramička glina
 • Homogenizovana glina za podne keramičke pločice
 • Kaolinitisani granit (kao topitelj u keramickim masama)

Primena:

 • Gruba keramika: opekarska industrija (cigla,crep), keramičke kanalizacione cevi, lončarija;
 • Fina keramika: zidne i podne keramičke pločice, sanitarije;
 • Ostale upotrebe: industrija papira, gume, đubriva i zaštite bilja, (postiže se dodatnom preradom sirovih glina kao što je usitnjavanje, sušenje, mlevenje-mikronizacija ili jonska izmena). U određenom udelu gline se koriste i u industriji vatrostalnih proizvoda poput šamotnih opeka,strujnih izolatora i sl.

Žuto-crvena opekarsko-keramička glina


Osnovne karakteristike sirovine:
Vlaga kod isporuke: 17.0 – 19.0 % (zavisno od godišnjeg doba)
Ostatak na situ od 63µm: 34.8 %

Hemijski sastav sirovine:

Komp. Gub. žar. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O
Sadržaj % 4.76 71.06 15.08 5.30 1.00 0.25 0.30 0.14 2.11

Mineraloški sastav sirovine (Rõ analiza): najzastupljeniji kvarc, minerali grupe filosilikata i grupa smektita u tragovima

Svojstva i ponašanje u procesu sušenja i paljenja:

 • voda potrebna za plastičnu obradu: 30.25%
 • plastičnost po Pfefferkornu: 33.65%
 • skupljanje sušenjem na 105°C: 6.46%

Temperatura klinkerovanja: > 1250°C
Temperatura sinterovanja: > 1250°C

Upotreba sirovine:
Najviše u proizvodnji svih opekarskih proizvoda.

Probe paljenja rovnog uzorka:

Temperatura Boja paljenja (CEC) Ukup. skuplj. Upijanje vode Izgled – stanje
1250 °C H-9 tamno cigla crvena 12.64 % 7.01 % normalan
1170 °C G-10 tamno cigla crvena 11.48 % 11.59 % normalan
1100 °C F-10 cigla crvena 9.57 % 13.92 % normalan
1000 °C E-9 tamnije krem 7.49 % 18.43 % normalan
930 °C E-8 tamnije krem 7.25 % 19.11 % normalan

Sivo-bela keramička glina


Osnovne karakteristike sirovine:
Vlaga kod isporuke: 17.0 – 19.0 % (zavisno od godišnjeg doba)
Ostatak na situ od 63µm: 8.59 %

Hemijski sastav sirovine:

Komp. Gub. žar. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O
Sadržaj % 6.05 65.98 20.79 1.88 1.33 0.34 0.75 0.12 2.48

Mineraloški sastav sirovine (Rõ analiza): najzastupljeniji kvarc, minerali grupe filosilikata: kaolonit, ilit i grupa smektita u tragovima

Svojstva i ponašanje u procesu sušenja i paljenja:

 • voda potrebna za plastičnu obradu: 48.80%
 • plastičnost po Pfefferkornu: 54.40%
 • skupljanje sušenjem na 105°C: 9.84%

Temperatura klinkerovanja: > 1125°C
Temperatura sinterovanja: > 1200°C

Upotreba sirovine:
Za proizvodnju podnih i zidnih keramičkih pločica sa svetlom bojom pečenog “crepa”.

Probe paljenja rovnog uzorka:

Temperatura Boja paljenja (CEC) Ukup. skuplj. Upijanje vode Izgled – stanje
1250 °C A-5 svetlo-siva 19.06 % 0.59 % normalan
1170 °C G-10 tamno cigla crvena 18.72 % 2.79 % normalan
1100 °C F-10 cigla crvena 18.35 % 7.74 % normalan
1000 °C E-9 tamnije krem 13.88 % 17.01 % normalan
930 °C E-8 tamnije krem 12.06 % 20.62 % normalan

Tamna keramička glina


Osnovne karakteristike sirovine:
Vlaga kod isporuke: 17.0 – 19.0 % (zavisno od godišnjeg doba)
Ostatak na situ od 63µm: 5.96 %

Hemijski sastav sirovine:

Komp. Gub. žar. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O
Sadržaj % 12.09 50.08 29.29 1.51 0.70 1.47 0.73 1.78 0.32

Mineraloški sastav sirovine (Rõ analiza): najzastupljeniji kvarc, glineni minerali i feldspati

Svojstva i ponašanje u procesu sušenja i paljenja:

 • voda potrebna za plastičnu obradu: 29.70%
 • plastičnost po Pfefferkornu: 31.70%
 • skupljanje sušenjem na 105°C: 6.50%

Upotreba sirovine:
Kao veoma plastična sirovina koristi se za proizvode tradicionalne keramike sa sporim procesima pečenja, kao vezivo u proizvodnji vatrostalne keramike i kao kao punilo u raznim industrijskim oblastima.

Probe paljenja rovnog uzorka:

Temperatura Boja paljenja (CEC) Ukup. skuplj. Upijanje vode Izgled – stanje
1100 °C B2/B3 bela-bež 8.69 % 14.71 % normalan
1000 °C C2/C3 najsvetlije krem žuta 11.00% 12.35 % normalan
900 °C C4 tamnije krem žuta 14.06 % 9.62 % normalan

Homogenizovana glina za podne keramičke pločice


Osnovne karakteristike sirovine:
Vlaga kod isporuke: 17.0 – 19.0 % (zavisno od godišnjeg doba)
Ostatak na situ od 63µm: 15.0 – 20 %

Hemijski sastav sirovine:

Komp. Gub. žar. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O
Sadržaj % 7.31 61.20 22.66 1.14 0.60 1.17 0.64 0.22 3.71

Mineraloški sastav sirovine (Rõ analiza): najzastupljeniji kvarc, glineni minerali kao kaolinit, fire clay, ilit, montmorijonit, zatim muskovit i feldspati (albit, anortit)

Svojstva i ponašanje u procesu sušenja i paljenja:

 • voda potrebna za plastičnu obradu: 30.57%
 • plastičnost po Pfefferkornu: 32.52%
 • skupljanje sušenjem na 105°C: 7.55%

Upotreba sirovine:
Za proizvodnju podnih i zidnih keramičkih pločica sa svetlom bojom pečenog “crepa”.

Probe paljenja rovnog uzorka:

Temperatura Boja paljenja (CEC) Ukup. skuplj. Upijanje vode Izgled – stanje
1200 °C C4 tamnije krem 10.77 % 0.30 % skoro sinterovano
1100 °C C4 krem 9.49 % 3.56 % normalan
1000 °C B3/C3 žućkasto krem 8.85 % 9.08 % normalan
900 °C C1/D1 svetlo krem 5.45 % 15.72 % normalan

 

Kaolinitisani granit


Osnovne karakteristike sirovine:
Vlaga kod isporuke: 6.0 – 8.0 %
Ostatak na situ od 63µm: 75.0 – 85.0 %

Hemijski sastav sirovine:

Komp. Gub. žar. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O
Sadržaj % 3.20 – 4.10 63.0 – 66.0 19.0 – 21.0 1.50 – 1.65 0.20 – 0.23 0.85 – 1.25 0.20 – 0.30 1.75 – 2.70 5.40 – 6.45

Mineraloški sastav sirovine (Rõ analiza): liskun, kvarc, feldspat, kalcit/dolomit

Svojstva i ponašanje u procesu sušenja i paljenja:

Temperatura klinkerovanja: > 1250°C
Temperatura sinterovanja: > 1250°C

Upotreba sirovine:
Sirovina se upotrebljava isključivo kao tzv. topitelj u keramičkoj industriji.

Probe paljenja rovnog uzorka:

Temperatura Boja paljenja (CEC) Ukup. skuplj. Upijanje vode Izgled – stanje
1200 °C C4 tamnije krem 5.23 % 11.52 % skoro sinterovano
1100 °C F12 tamno cigla crveno 2.14 % 14.87 % normalan
1000 °C E10 cigla crveno 1.05 % 17.33 % normalan

 

Kontakt:

ZORKA-KERAMIKA D.O.O.
Beograd-Novi Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 10v/114
e-mail: s.djakovac@zorka-keramika.rs

Prokrutitь vverh